Lijst van actief beleid

Naam Type Toestemming van de gebruiker
Privacyverklaring Privacybeleid Geverifieerde gebruikers

Samenvatting

In haar privacyverklaring heeft IPMA-NL haar zorg voor het beheren van je gegevens weergegeven. Lees onze privacy verklaring

In its privacy statement, IPMA-NL has expressed its concern for managing your data. Read our privacy statement (Dutch).

Volledig beleid

See below English version

In aanvulling op de Privacyverklaring geldt voor connect.ipma.nl

  • Cookies zijn een vereiste voor het inloggen en functioneren van deze site.
  • We verzamelen aanvullende profiel gegevens om je als gebruiker kenbaar te kunnen maken aan andere gebruikers en de interactie met andere gebruikers te ondersteunen. Je profiel vermeldt deze (na inlog rechtsboven bij je foto). 
  • Er kunnen aankopen gedaan worden, zoals een eigen bijdrage voor het bijwonen van een bijeenkomst of premium content.We leggen daarvoor de transactiegegevens vast.
  • Wil je weten welke gegevens nog meer worden vastgelegd, stuur dan een mailtje naar privacy@ipma.nl. Daar kan je ook terecht voor het gegevensregister met bewaartermijnen
  • Wil je je gegevens verwijderen? In je profiel vind je een link daarvoor en de naam van onze data protection officer. Dan wel stuur een mail naar privacy@ipma.nl.

In addition to the Privacy Statement, the following applies to connect.ipma.nl: 

  • Cookies are a requirement for logging in and functioning of this site. 
  • We collect additional profile data to identify you as a user to other users and to support interaction with other users. Your profile mentions this (after logging in at the top right of your photo). 
  • Purchases can be made, such as a personal contribution for attending a meeting or premium content. We record the transaction data for this. If you would like to know which other data is recorded, please send an email to privacy@ipma.nl. You can also ask us for the data register with retention periods.
  • Do you want to delete your data? In your profile you will find a link for this and the name of our data protection officer. Then send an email to privacy@ipma.nl.